Tag: Sacred Ibis

Ibis above Australian White Ibis